Spaceflight – Concepts and abbreviations

Not in alphabetical order. Updated regularly.

Satellites/spacecraft/ground stations

 • OST – Optical solar reflector
 • SCE – Spacecraft control electronics
 • TWTA – Traveling Wave Tube Amplifiers
 • GNSS – Global Navigation Satellite System
 • GLONASS – Global Navigation Satellite System
 • GPS – Global Positioning System
 • ISRUIn situ (on site) resource utilization. Means to use local resources, for example to use ice deposits on the moon or mars for local drinking water usage.
 • IOT – Internet Of Things. Uses for example GPS or satellite data.
 • GSE – Ground Support Equipment

Orbits

 • LEO – Low Earth Orbit
 • MEO – Medium Earth Orbit
 • GEO – Geostationary Earth Orbit
 • HEO – Heliocentric Earth Orbit

Space agencies

 • ESA – European Space Agency
 • NASA – National Aeronautics Space Agency
 • JAXA – Japan Aerospace Exploration Agency

Ekonomiska begrepp och förkortningar

Grundläggande ekonomiska begrepp

 • LCC – Life-Cycle Costing. Livscykel kostnadsanalys
 • LCP – Life-Cycle Profit. Livscykelvinst. Liknar ROI och ROSI
 • Känslighetsanalys
 • duPont
 • Budgetering – Ekonomisk planering och eller avsättning av pengar till en viss verksamhet.
 • Nyckeltal – Nyckeltal ger information som ”tar temperatur” på företagets resa till målet. Man jämför tal/kostnader/poster med varandra.
 • BR – Balansräkning
 • RR – Resultaträkning
 • Produktivitet – Kvot, Exempel med 100/stolar i timmen. Resursanvändning. Hänger ihop med effektivitet, men är inte samma sak.
 • Effektivitet – Grad av måluppfyllelse.
 • Intressenter – Kunder, leverantörer, anställda, finansiärer, ägare
 • Juridisk person – Kan vara ett aktiebolag. Statlig, regional eller kommunal verksamhet. Bostadsrättsförening osv. Man har rättigheter och skyldigheter reglerade i lag. Man kan hyra, förvärva, sälja osv, presis som privatpersoner. En juridisk person måste upprätta bokslut till skillnad från privatpersoner till bolagsverket. Ska bestå av resultaträkning och balansräkning. Upprättas på årsbasis. Nystartat har 18 månader på sig.
 • Bokslut – Är en del av årsredovisningen.
 • Resultat – Intäkter – kostnader
 • Lönsamhet – Ett relativt uttryck. Resultat/resursinsats. Är ett nyckeltal.
 • Bidrag – Intäkt – direkt kostnad. Det som finns betala att betala fasta kostnader.
 • Break-even (0-punkt) – Antal enheter * Bidrag/enhet => täcker fasta kostnader.
 • Likviditet / soliditet – Kort samt långsiktig betalningsförmåga. Soliditet är det egna kapitalets andel av det totala kapitalet.
 • Marginalkostnad – Kostnaden för ytterligare (eller sista) en producerad enhet.
 • Marginalintäkt – Intäkten för ytterligare (eller sista) en producerad enhet.
 • VAT – Value Added Tax
 • GST – Goods and Services Tax

Kostnad kopplat till verksamheter som bedriver produktion

 • Fast kostnad – Inköp av maskiner, fordon tex. Möjliggör produktion, bevakning eller liknande. Ofta initiala investeringar. Skrivs ofta av.
 • Rörlig kostnad – Växer i takt med verksamhetsvolymen. Slitage, service, varor, bränsle.
 • Halvfast kostnad – Uppkommer när man tex hyr in en extra bil för att täcka upp ett underskott. Man har nått ett kapacitetstak. Reversibel eller irreversibel.

Kostnader på produktnivå

 • Direkt kostnad – Går att koppla direkt till produktionen av en produkt eller tjänst. Plast till pennan tex. Är samma som rörliga kostnader.
 • Indirekt kostnad – Fördelade fasta kostnader. Varje producerad vara ska bära en andel av varje fast kostnad. Fasta kostnader delat på kvantitet.
 • Självkostnad – Direkt + indirekt kostnad = självkostnad. Används i kalkylsammanhang. Den egna kostnaden för att framställa en produkt.

Kostnader som uppkommer i specifika beslutssitationer

 • Särkostnad – Kostnader som uppkommer i samband med ett visst beslut
 • Särintäkt – Intäkter som uppkommer i samband med ett visst beslut
 • Samkostnad – Kostnader som inte uppstår i samband med ett fattat nytt beslut. Tex att utöka verksamheten men använda befintliga lokaler eller revisor för att täcka upp den nya verksamheten.

Extern redovisning: Bokslut

Bokslut är en del av årsredovisningen. RR och BR är lagstadgat.

Resultaträkning – En uppställning av verksamhetens resultat för föregående period.

Balansräkning (tillgångar/skulder och eget kapital) –

Rörelseresultat EBIT – (Earnings before interests and tax) – Första nyckeltalet.

Resultat efter finansiella poster – Andra nyckeltalet.

Vanliga nyckeltal:

Likviditet betyder kortsiktig betalningsförmåga kontra kortfristiga skulder.

Kassalikviditet – Vad vi har i kassan samt kortfristiga skulder. Varulager undantaget (eftersom detta är uppbundna pengar som tar tid att omvandla till likvida medel)

Balanslikviditet – Som kassalikviditet men med varulager. Varulagret är en kostnad tills dess att det är sålt. Bolag med lång produktionstid föredrar kassalikviditet. Bolag med snabb omsättning av lager, tex matvarubutiker använder balanslikviditet. Tjänsteföretag som inte har betydande lager är kassa- och balanslikviditet i praktiken samma sak.

Soliditet – Betalningsförmåga på långsikt. Skuldsättningsgrad.

Räntabilitet – Är ett lönsamhetsmått. Sätts i förhållande till det egna kapitalet. Är den tvåsiffrig så är det okej. Mäter avkastningen i procent på det kapital som ägarna satsat.

Pay-back/pay-off

Återbetalningstid. Den tid som det tar för att betala tillbaka en investering. Dålig modell eftersom den bara tar hänsyn till tid.