Säkerhetsrelaterade förkortningar

Förkortningar kopplade till säkerhet och trygghet. Står ej i bokstavsordning. Uppdateras löpande.

 • ADR – Europa-gemensamt regelverk kring farligt gods
 • LOV3 – Paragraf 3. Områden där ordningsvakter får verka.
 • BID – Business Improvement District
 • CPTED – Crime Prevention Through Environmental Design
 • RSA – Risk- och sårbarhetsanalys
 • GDPR – General Data Protection Regulation. Dataskyddsförordningen
 • RPS – Rikspolisstyrelsen. Äldre benämning för Polismyndigheten.
 • Säpo – Säkerhetspolisen. Säte i Solna.
 • BRÅ – Brottsförebyggande rådet
 • FRA – Försvarets Radioanstalt
 • MSB – Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap
 • EUCPN – European Crime Prevention Network
 • EFSA – EUs myndighet för livsmedelssäkerhet
 • HACCP – Rutiner kring livsmedelshantering
 • PDV – Pågående dödligt våld. Tex skolskjutning med masskadefall.
 • ICAO – Internationella civila luftfartsorganisationen
 • EASA – Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet
 • TIB – Tjänsteperson I Beredskap
 • KIB – Tjänsteperson I Beredskap
 • VMA – Viktigt Meddelande till allmänheten. I folkmun: hesa fredrik
 • LSO – Lagen om Skydd mot Olyckor
 • SBA – Systematiskt BrandskyddsArbete
 • NFC – Nationellt Forensiskt Center
 • NOA – Nationella Operativa Avdelningen
 • SKR – Sveriges Kommuner och Regioner (Tidigare SKL)
 • JO – Justitieombudsmannen
 • NTU – Nationella Trygghetsundersökningen. Genomförs årligen av Brottsförebyggande rådet.
 • SHK – Statens Haverikommission
 • SSK – Enheten för samordning av samhällets krisberedskap. Enhet under Justitiedepartementet.
 • RPU – Rättspsykiatrisk undersökning. Görs av Rättsmedicinalverket vid misstanke om tex psykos vid brottstillfället.
 • LEH – Lagen om extraordinära händelser
 • SOL – Socialtjänstlagen
 • BOJ – Brottsofferjouren
 • PGU – Politik för global utveckling
 • KBM – Krisberedskapsmyndigheten. Ersattes 2009 av MSB.
 • IGV – Ingripandeverksamhet. Tex en IGV-polis arbetar i yttre tjänst.
 • SSPF – Samverkan mellan Skola, Socialtjänst, Polis och Fritid. Används tex inom Göteborgs Stad.
 • ISPS – International Ship and Port Facility Security Code. Sjöfartsskydd
 • SSF – Stöldskyddsföreningen.
 • SMO – Skydd mot olyckor. MSBs utbildning för räddningstjänsten.
 • FOI – Totalförsvarets forskningsinstitut
 • MTO – Människa, Teknik & Organisation
 • ROSI – Return Of Security Investment. Används för att väga och motivera säkerhetsinvesteringar. Till exempel att en investering i väktarronder som avvärjer tillgreppsbrott lönar sig över tid.
 • ROI – Return Of Investment
 • SLO – Supporter Liaison Officer. Utvald säkerhetsansvarig person inom supporterkulturen. Ska agera ”mellanhand” mellan lag och supportrar. I praktiken ofta själv en hängiven anhängare till laget, mao ofta olämplig att involvera i säkerhetsarbetet inför en match.
 • ANDT – Alkohol, Narkotika, Doping & Tobak. Används ofta på kommunal nivå för att utarbeta strategier kring dess hantering och motverkan.
 • ACAT – 
 • MAP – Manöverpanel/knappsats till larmet. Begrepp som används av bevakningsföretag och larminstallatörer.
 • BRF – Base Rate Fallacy
 • RPN – Risk Priority Number. Det sammanlagda risktalet vid FMECA riskanalys.
 • IKT – Intention, Kapacitet & Tillfälle. Används vid riskanalyser av antagonister.
 • SAM – Systematiskt ArbetsmiljöArbete
 • NCT – Nationellt Centrum för Terrorhotbedömning. En arbetsgrupp med personal från Säpo, FRA och Must.
 • CCTV – Closed-Circuit Television. Engelsk benämning av kameraövervakning.
 • MUST – Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten.
 • RMV – Rättsmedicinalverket
 • CVE – Center mot våldsbejakande extremism
 • SMART – Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidsatta mål. Används i samband med genomförandet av lokalt brottsförebyggande arbete.
 • MBU – Människan Bakom Uniformen. Projekt som ofta används på kommunal nivå i samarbete med blåljusverksamhet för att normalisera bilden av uniformerad personal i tex utsatta områden.
 • EST – Effektiv Samverkan för Trygghet
 • ELISA – Effektiv Lägesinformation genom Systematiska Arbetssätt
 • ULF – Undersökning av Levnadsförhållanden
 • BOPS – Brottsoffer och personsäkerhet
 • GVI – Group Violence Intervention eller Gruppvålds. Ursprunglig amerikansk benämning till Sluta Skjut.
 • IMY – Integritetsskyddsmyndigheten. Tidigare Datainspektionen.
 • IOP – Idéburet offentligt partnerskap
 • SIG – Sociala insatsgrupper
 • ALARP – As Low As Reasonably Possible/Practicable. Begrepp för att poängtera att kostnaden för säkerhetsåtgärder måste hållas så låg det är möjligt.
 • LPO – Lokalpolisområde
 • RLC – Regionledningscentral. Ersatte LKC (länskommunikationscentral).
 • PKC – Polisens kontaktcenter
 • POSOM – Psykiskt och socialt omhändertagande
 • SARA – Spousal Assault Risk Assessment. Bedömning av risk för upprepat partnervåld (våld i nära relation)
 • MOCG – Mobile Organised Crime Groups
 • LUA – Lokalt Utvecklingsarbete
 • ISF – Lokal ISF. Inriktnings- och samordningsfunktion
 • FU – Förundersökningsledare
 • PTU – Politikernas Trygghetsundersökning
 • HDA – Hemlig dataavläsning
 • ANPR – Automatic number plate recognition
 • KBL – Kamerabevakningslagen
 • SOFFA – Säkerhets- och försvarspolitisk forskning och analys
 • SABEK – Samhällets beredskap i kris och kris