CPTED – Sex principer

CPTED är ett metodstöd inom situationellt brottsförebyggande arbete. CPTED står för Crime Prevention Through Environmental Design.

Första generationen

  1. Territorialitet – Boende eller personal i ett bostadsområde eller på ett objekt känner ansvar för platsen och kontrollerar försök till brottslighet eller annan oönskad aktivitet.
  2. Tillträdeskontroll – Begränsa tillträdet till ett område med tillträdeskontroll genom porttelefon, koder eller brickor.
  3. Övervakning – Byggnation sker så att fönster har översikt ut mot gatan, porten eller parkeringen. Främja fri sikt genom att ta ned buskar. Staket med nät eller plexiglas istället för plank eller mur. Kameraövervakning och väktarrondering. Förbättrad belysning.
  4. Försvåra brottsgenomförandet – Även för en motiverad gärningsman. Genom staket, lås, larm, förstärkt glas.
  5. Image – Skapa platser som är attraktiva att vara på för personal, boende eller allmänhet (beroende på objekt) och som signalerar ordning. Ta snabbt bort skräp och klotter, reparera belysning och trasiga fönster, bogsera bort brända eller övergivna bilar.
  6. Aktivitetsstöd – Uppmuntra till positiva aktiviteter. Skapa lekplatser, sittplatser, caféer eller andra mötesplatser. Planera busshållplatser, taxistationer och uttagsautomater så att aktivitet och genomströmning ökar på önskade platser.

Andra generationen

Metodstödet har genom åren kompletterats med:

  1. Gemenskap – Ökat självförtroende tex inom personalen att våga ingripa mot ordningsstörningar.
  2. Kontaktvägar – Att man inte är ensam i det brottsförebyggande arbetet. Skapas tex genom samverkan.
  3. Kultur – Att man har ett gemensamt synsätt på vad som är rätt och fel. En utpräglad säkerhetskultur. Nås till exempel genom att man går en gemensamma utbildningar.
  4. Minskade barriärer – Minskad tröskeleffekt. Att människor möts mellan funktioner och roller i ett bostadsområde tex.

Vidare läsning