Antagonistiska hot

Vad innebär en antagonist?

En antagonist beskrivs som en aktör som har för avsikt att angripa samhällets skyddsvärden. Det kan handla om både en statlig eller icke-statlig aktör såsom islamister, högerextremister eller organiserad brottslighet.

Antagonistiska hot är till sin natur destabliserade och undergräver tilliten till rättsstaten och demokratin.

Angreppen kan ske genom våld, sabotage eller stöld. Motiven kan vara flera beroende på aktör. Ett exempel på lokal nivå kan vara att kriminella nätverk använder upplopp, skadegörelse och sabotage på samhällsviktiga funktioner för att tillskansa sig makt eller åstadkomma underlåtenhet och passivitet från Polismyndigheten och kommunerna.

En antagonist är ett samlingsbegrepp för aktörer som utgör nutida hot mot samhällets institutioner och våra gemensamma värden.

Källa: https://www.fhs.se/download/18.4de5088316deae29189350/1571641866102/Antagnostiska%20hot%20och%20dess%20p%C3%A5verkan%20p%C3%A5%20lokalsamh%C3%A4llet.pdf