Grundläggande principer inom krisberedskapssystemet

Ansvarsprincipen – Innebär att den som har ansvar för en verksamhet i normala situationer har ett motsvarande ansvar vid kris, krig eller annan samhällsstörning. Aktörer har ett ansvar att agera även vid osäkra lägen.

Närhetsprincipen – Innebär att samhällsstörningar ska hanteras där de inträffar och av de som är närmast berörda.

Likhetsprincipen – Verksamheter ska under en samhällsstörning så långt det är möjligt fungera som vid normala förhållanden. Aktörer ska inte göra större förändringar i organisationen än vad situationen kräver.